Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός “General Data Protection Regulation” ( GDPR) , σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των εργασιών της και ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να είναι διαρκώς σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωση της με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό και να διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών, των συνεργατών και του προσωπικού της.

 

Στο πλαίσιο της καθημερινή της εργασίας, η Εταιρεία  συλλέγει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της, των συνεργατών της και του προσωπικού της με διαφανή, νόμιμο και αντικειμενικό τρόπο.  Επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, εφόσον είναι πραγματικά αναγκαίο, για τον επιδιωκόμενο σκοπό, αποφεύγοντας την επεξεργασία τους, όταν δεν είναι απαραίτητο.

 

Φροντίζει όλες οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται να είναι ακριβείς και να επικαιροποιούνται, ενώ διατηρούνται στις βάσεις δεδομένων μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τους σκοπούς επεξεργασίας τους. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο που εγγυάται την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση ή φθορά και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Η εταιρεία στο πλαίσιο των ενεργειών συμμόρφωσης με τον GDPR έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν τα υποκείμενα των δεδομένων, για κάθε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στα δικαιώματα τους.

 

Ενημερωθείτε εδώ:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ GDPR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ